Korte Excel Tips

Korte Excel Tips

Korte Excel tips voor beginners en gevorderden


Hieronder staan korte tips, die verder geen uitleg nodig hebben.
(Deze tips zijn door ons ook op Twitter gepubliceerd onder @excelgoeroe)


Op Twitter geeft Excel-leren als @excelgoeroe elke werkdag een tip over Excel gebruik. Tips kunt u ook per e-mail ontvangen, per dag of per week.Meld u hiermee aan!Excel 2003 kent maximaal 256 kolommen. In Excel 2007 en Excel 2010 is dat 16.384 geworden.

Excel 2003 kent maximaal 65.536 rijen. Excel 2007 en Excel 2010 zijn dat er maximaal 1.048.576

In Excel 2003 / 2007 / kun je met CTRL+T in één keer al je formules zien.

Rekenen met Datums: CTRL+; (maakt huidige datum) in cel A1. Typ 68 in A2. A1+A2 laat zien dat het al over 68 dagen nieuwjaar is!

Excel datums: Gebruik =vandaag() voor de huidige datum . Past waarde aan, elke keer als je je werkmap op een nieuwe dag weer opent.

Gebruik CTRL + SHIFT + ; om de huidige tijd als waarde te krijgen. De waarde is het deel van 24 uur. Maak cel in opmaak "tijd"

Excel tip: De functie HOOFDLETTERS zet een tekst om in hoofdletters. Handig als je met CTRL F één speciaal voorkomen wilt zoeken.

Handig bij veel kolomkoppen. Ga naar Office knop > Opties voor excel > Formules > Werken met formules > R1K1 aanvinken

Krijg verborgen kolom A terug! Klik F5 > typ A1 > OK. A1 is nu geselecteerd. Ga naar het lint Start > Cellen > Opmaak> Weergeven

Pas de berekeningen over een selectie aan door links klikken op de statusbalk. In Excel 2007 zijn de functies sterk uitgebreid.

Typ in A 1 en A2 1,65 met opmaak Getal met 2 decimalen. Maak A3 = A1+A2. De uitkomst is 3,30. Geef kolom A nu 0 decimalen en 2+2=3

Maak nu in het voorbeeld van gisteren A1 = afronden(1,65;0) . Geef kolom A weer 0 decimalen en zie nu dat 2+2=4 (gisteren was 2+2=3).

=AFRONDEN.BOVEN(7,32;0,05) om de prijzen naar boven af te ronden op stuivers. Iets dat € 7,32 kost, wordt dan als € 7,35 geprijsd.

=AFRONDEN.VEELVOUD(7,32;0,05) om prijzen af te ronden naar dichtsbijzijnde stuiver veelvoud. Iets dat € 7,32 kost, wordt dan € 7,30 .

Afronden naar boven op uitgang 0,95: A1 = getal, A2=AFRONDEN.BOVEN(A1;1), A3=A2-0,05. Iets dat € 7,32 kost, wordt dan € 7,95 .

Het celadres bij absolute celverwijzingen veranderen niet bij kopieren. Een celverwijzing kan je absoluut maken met F4.

Laat bij beveiligen van je werkblad het wachtwoord weg en voorkom fouten, zonder het wachwoord in te vullen of te onthouden

Valt de eerste nul van een telefoonnummer weg? Type CTRL +1 > speciaal > telefoonnummer

je kunt de hele actieve Excel situatie opslaan met de functie "Werkruimte opslaan" van het lint "Beeld"

je kunt de functie "Alle vensters" van het lint "Beeld" gebruiken om alle open programmavensters naast elkaar te gebruiken

in excel 2007 nog geen sparklines, maar wees eens creatief met balken in voorwaardelijke opmaak

kopieer een cel naar beneden door slepen met de vulgreep. Tweemaal kort klikken is nog sneller!

Plakken speciaal om formules, waarden en opmaak van cellen te kopiëren. Alles tegelijk, elk afzonderlijk of in elke combinatie.

Drill down naar de detailgegevens in een draaitabel: 2x snel klikken met de linker muisknop op een datacel in de draaitabel.

Selecteer een cel ergens onder een kolom met getalwaarden. Klik Alt + = . Nb. aantal lege cellen onder de kolom heeft geen invloed

Snel een gebied selecteren: CTRL + A. Ontvang 5 x per week een Excel TIP.

Opmaken van een gebied: Invoegen > Tabel > Bevat kolomkoppen > Ontwerpen > Kies stijl > Converteren naar bereik in groep Extra

Vaak vult de gebruiker het verkeerde teken in. Maak je formule er daarom ongevoelig voor: Winst=ABS(Omzet)-ABS(Kosten)

Meer cellen automatisch naam geven: selecteer gebied met labels en formules>Formules>Knop[Maken op basis van selectie]

Bij constanten in formules kun je die beter eerst buiten de formules om berekenen. Bereken ze niet steeds in elke formule opnieuw.

Organiseer werkbladen zoveel mogelijk verticaal. Een verticaal schema geeft een duidelijker volgorde van berekeningen.

Sub verwijder kolommen () ? For c = 256 To 1 Step -1 / If Cells(1, c) = 99 Then Cells(1, c).EntireColumn.Delete / Next / End Sub

Laat formule's zoveel mogelijk werken op cellen erboven en reken van boven naar beneden. Ruwe data bovenaan, resultaten onderaan.

SOMMEN.ALS(A1:A25;C1:C25;">1") telt voor x=1:25 A[x] op waar C[x] ">1". A1:A25 is één aaneengesloten gebied, cellen mogen leeg zijn.

Ctrl+R inhoud en opmaak van meest linker cel in bereik kopiëren naar de cellen rechts. De opdracht Rechts doorvoeren wordt gebruikt.

Gebruik CTRL + N eom en nieuwe lege werkmap te maken.

Zoek formules: Ctrl + G > klik knop Speciaal > Formules

Ctrl + W: sluit de werkmap

Snel een bestand selecteren uit het menu "Openen": Eerste letter(s) van bestand typen in vak "Bestandsnaam"

Nul niet weergeven: Office knop > Opties > Geavanceerd > Weergaveopties voor dit werkblad > nul weergeven in cellen met een nulwaarde

In excel werken verwijzingen eindelijk over meer werkbladen zoals in Voorwaardelijk opmaak en Validatie

Gebruik van Namen voor velden en bereiken wordt nog efficienter met sneltoets om het venster "Namen beheren" te openen: Ctrl + F3.

verticale aslabels naast het tekengebied van grafiek : meer opties primaire verticale as] > kies voor aslabels "laag" of "hoog"

In Excel heet de tekstfunctie "DEEL" uit Excel 2003 en Excel 2007 voortaan "MIDDEN"

Als je de Nederlandes functienaam niet weet: typ de engelse in de functiebalk. Test eens "RANDOM"


in Excel 2003/2007 bij Validatie toch verwijzen naar lijsten buiten het werkblad: " =naam" als Bron van de Lijst geven


: Inspringen in een cel: Cellen opmaken > Tekstuitlijning: Rechts (Inspringing) > getal


Gebruik in kolommen =SUBTOTAAL(9;N1:N12) ipv =SOM (N1:N12) om dubbeltellingen te vookomen.


Controleer in B2 de opmaak van cel A2: =ALS(TYPE(A2)=16;"FOUT";A2). Vanaf 2007 geeft =ALS.FOUT(A2;"FOUT") hetzelfde.


Versie weten van je Windows? Typ in A1 "=Info(A2)" en in A2 "versie_besturing"


=modus geeft de meest voorkomende of herhaalde waarden in een gegevensbereik


Excel 2010: positieve en negatieve gegevensbalken aan twee kanten van een as weergeven


=AANTAL.ALS(A2:A5;"2011"). Het aantal cellen met 2011 in de cellen A2:A5


typ "=20&VIND.SPEC("j";"is na het jaar 2000&";10)"


Tip van 6/1/11 Altijd direct Getalnotatie zien? Rechtsklik de knop Getalnotatie (lint Start)>eerste optie


Twee arrays optellen: Ctrl+C>plak speciaal>optellen


Zoomen met muiswiel: Bestand>opties>geavanceerd>optie voor bewerken


Oude menu voor kop- en voetteksten? Pagina-indeling>Marges>aangepaste marges>Koptekst/voettekst


Rand om gebied: Ctrl+Shift+&


Pasen: =VAST(("4/"&A1)/7+REST(REST(A1;19)*19-7;30)*14%;0)*7-6


Carnaval: =VAST(("4/"&A1)/7+REST(REST(A1;19)*19-7;30)*14%;0)*7-55


Vierkantstelling van alle lege of niet-lege cellen A1:E6>AutoSom na selectie A1:F7.


Meer gebieden optellen: =SOM(A1:A17;N1:N13;I5:I12). Maximaal 255 getallen.


Houd de Ctrl toets ingedrukt en selecteer willekeurig niet aaneensluitende cellen.


Kopieer met de "kwast" de opmaak van cel A1 > sleep de kwast over gewenst gebied.


Gebruik vaker de opties van [Wissen] in groep [Bewerken] van [Start].


Minuten optellen>A1=0:12>A2=0:55>A1+A2=1:07


12 acties verdelen over 8 uren>A1=8:00>A2=A1/12 geeft 0:40 (40 minuten)


Zebraopmaak zonder lijst>selecteer gebied>[Opmaak als tabel]>[Ontwerpen]>[Extra]>[Converteren naar bereik]


Tabel uitbreiden met rij of kolom>typ waarde in cel naast of onder de tabel (NB:"Lijst" heet in Excel "Tabel")


Zebraopmaak kolommen>[Opmaak als tabel]>[Ontwerpen]>[Opties]>[Gestreepte rijen uitvinken]>[Gestreepte kolommen aanvinken]


Gebruik [Gegevensvalidatie] in lint [Gegevens] om invoer van ongewenste data te voorkomen.


Om alleen toek. datums toe te staan: kies bij gegevensvalidatie "datum groter dan"> begindatum =vandaag()


Om eigen reeks waarden toe te staan: kies bij gegevensvalidatie "Lijst"en als Bron het gebied met waarden


In Excel mag je de lijst ook op ander werkblad plaatsen. Gebruik bij voorkeur een verborgen werkblad


Pas op met validatielijsten op zelfde werkblad! Bij gebruik van een filter kan de lijst soms niet benaderbaar zijn.


In twee delen van een werkblad apart werken? Selecteer een cel in kolom A> Lint [Beeld]> [Splitsen]


Ook in twee delen van een werkblad apart werken: Selecteer een cel in Rij1> Lint [Beeld]> [Splitsen]


Probeer ook eens vier delen van werkblad apart werken: Selecteer willekeurige cel> Lint [Beeld]> [Splitsen]


In diverse werkbladen apart werken en elk werkblad apart in- en uitzoomen: Lint [Beeld]> [Alle vensters]


Twee delen van één werkblad apart in-/uitzoomen: Maak temp. copy van xlsx> Lint [Beeld]> [Alle vensters]


De formule "=kleinste(gebied;1)" geeft van een matrix de kleinste waarde.


"=kleinste(A1:A5;2)" geeft één na kleinste waarde. Van de reeks 1,1,2,3,4 Is dat 1 (komt dubbel voor).


"=grootste(A1:A5;3)" geeft de twee na grootste waarde. Van de 1,2,3,4,4 Is dat 3, (4 komt dubbel voor).


De formule "=kleinste(A:A;1)" geeft van heel kolom A de kleinste waarde. Gebruik bijvoorbeeld in Rij 1.


Formule "=grootste(Blad2!1:1048576;1)" geeft van heel Blad 2 de grootste waarde.


#deel/0! voorkomen? Beperk de invoer middels [Gegevens]>[Gegevensvalidatie]>[Geheel getal]>{Niet gelijk aan]>0


Beperk de invoer van gegevens 2: [Gegevens]>[Gegevensvalidatie]>[Datum]>[Groter dan]>=vandaag()


Beperk datums tot week: a1=datum>[Gegevensvalidatie]>[Datum]>[tussen]>begindatum:"=a1" en einddatum:"=a1 + 7"


[Gegevensvalidatie]>[foutmelding]>[stijl] en [foutbericht] aanpassen. Anders wordt een standaardbericht weergegeven.


Beperk invoer tot eigen tekst of waarden: [Gegevensvalidatie]>[Lijst]>[Bron]> gebied ingeven ergens in werkmap


"=DATUMWAARDE("1/1/2030")-VANDAAG()" is aantal dagen tussen de huidige datum en 1-1-2030 als VANDAAG() als Standaard of Getal is opgemaakt.


JAAR.DEEL(begindatum; einddatum; [soort_jaar])" waarbij [soort_jaar] rekent met 360 dagen per jaar (2); 365 (3); 30/360 (4) of werkelijk (1)


Zelfde.dag([begindatum];[getal]) geeft de datum (=serieel getal) die een aantal maanden voor of na [de begindatum] ligt.


Gebruik ZELFDE.DAG om vervaldatums te berekenen die op dezelfde dag in de maand vallen als de uitgiftedatum.


"=zelfde.dag("31-01-2011";1)" geeft 27-02-2011 "=zelfde.dag("31-01-2011";2)" :31-03-2011 "=zelfde.dag("31-01-2011";3)"


Oplossing 1, als tekst langer is dan de breedte van een cel: [Start]>[Uitlijning]>[Tekstterugloop]. Resultaat komt over meer regels.


Tekst langer dan breedte cel? Oplossing 2: cursur op rechter rand kolomkop>dubbelklik. Resultaat: kolombreedte aangepast.


Tekst langer dan breedte cel? Oplossing 3: klik rechts>[Celeigenschappen]>[Uitlijning]>[Terugloop]


Tekst te lang 4: selecteer cel>[shift]+[→]>selecteer cellen rechts>[Start]>[Uitlijning]>[Samenvoegen]


Tekst te lang 5: Typ spatie (of iets anders) in de buurcel rechts. Functievenster geeft oorspr. inhoud.


Sneltoets Ctrl+1: maakt het dialoogvenster [Celeigenschappen] aktief.


Dialoogvenster [Zoeken en vervangen] in Excel: Shift + F5. Handiger is echter Ctrl + F. Dat werk ook in Word!


Reactie plaatsen